Chính Sách Bán Hàng

  1. Các Bên đồng ý rằng Bên B sẽ đạt được Doanh Số tối thiểu là: 500.000.000 đồng/tháng để được áp dụng tỷ lệ Hoa Hồng như được liệt kê dưới đây:
  2. Các Bên đồng ý rằng Bên B được áp dụng tỷ lệ Hoa Hồng như được liệt kê dưới đây:
 

STT

 

NỘI DUNG

MỨC CHIẾT KHẤU CỐ ĐỊNH MỨC CHIẾT KHẤU THANH TOÁN  

GHI CHÚ

A Nhóm sản phẩm Love
I Thanh toán trước khi nhận hàng 20% 5% Chiết khấu 25% trên đơn hàng/hóa đơn
II Thanh toán sau khi nhận hàng
Từ ngày 1 đến hết ngày thứ 4 20% 1% Chiết khấu 21% trên đơn hàng/hóa đơn
Từ ngày 5 đến hết ngày thứ 14 20% 0.5% Chiết khấu 20.5% trên đơn hàng/hóa đơn
Từ ngày 15 đến hết ngày thứ 30 20% Chiết khấu 20% trên đơn hàng/hóa đơn
B Nhóm sản phẩm truyền thống
I Thanh toán trước khi nhận hàng 20% 5% Chiết khấu 25% trên đơn hàng/hóa đơn
II Thanh toán sau khi nhận hàng
Từ ngày 1 đến hết ngày thứ 4 20% 1% Chiết khấu 21% trên đơn hàng/hóa đơn
Từ ngày 5 đến hết ngày thứ 14 20% 0.5% Chiết khấu 20.5% trên đơn hàng/hóa đơn
Từ ngày 15 đến hết ngày thứ 30 20% Chiết khấu 20% trên

 

đơn hàng/hóa đơn
C Nhóm sản phẩm từ sâm tươi
I Thanh toán trước khi nhận hàng 15% 5% Chiết khấu 20% trên đơn hàng/hóa đơn
II Thanh toán sau khi nhận hàng
Từ ngày 1 đến hết ngày thứ 4 15% 1% Chiết khấu 16% trên đơn hàng/hóa đơn
Từ ngày 5 đến hết ngày thứ 14 15% 0.5% Chiết khấu 15.5% trên đơn hàng/hóa đơn
Từ ngày 15 đến hết ngày thứ 30 15% Chiết khấu 20% trên đơn hàng/hóa đơn
D Thưởng đạt doanh số
01 Đạt doanh số Tháng 2,0%  

Ngay trên đơn hàng/hóa đơn

02 Đạt doanh số Quý 1,5%
03 Đạt doanh số Năm 1,0%
E Hàng mẫu Sampling Theo tình hình thị trường thực tế

Giá Bán như được qui định tại đây đã bao gồm thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) liên quan đến Hàng Hóa.

  1. Bên B sẽ được hưởng Hoa Hồng cụ thể tính theo tỷ lệ phầm trăm trên Giá Bán Hàng Hóa

chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, Phí Phát Sinh và sẽ được áp dụng khấu trừ trực tiếp trong từng Thông Báo Xác Nhận Đơn Đặt Hàng cụ thể theo thỏa thuận của Hợp Đồng này.

  1. Tùy tình hình thực tế tại từng thời điểm, Bên A, theo quyết định duy nhất của mình, có quyền điều chỉnh Giá Bán, Doanh Số và Hoa Hồng như được nêu tại Phụ Lục này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.